Algemene voorwaarden

Open in pdf

Algemene voorwaarden INKT SHOP van Creations Unlimited

 

1. Definities

In deze Gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanbod: iedere vorm van aanbod gedaan door of vanwege INKT SHOP van Creations Unlimited aan de Gebruikers middels de Webshop;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Gebruiker gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Gebruiker of INKT SHOP van Creations Unlimited in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

5. Gebruiker: een gebruiker van de Webshop;

6. Verkoper: Creations Unlimited via de Webshop;

7. Koper: de wederpartij met wie Verkoper een overeenkomst aangaat;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Gebruiker om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Creations Unlimited  is een handelsnaam, gevestigd op de Vlaggemanstraat 40-d,3038 LG te Rotterdam. Dit is overigens geen bezoekadres.

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Creations Unlimited georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Producten: de via de Webshop aangeboden Producten.

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Gebruiker en Creations Unlimited gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

13. Webshop: http://creationsunlimited.24uurshop.nl/. De Webshop wordt in stand gehouden door STARTEENWINKEL.NL, Wilhelminalaan 1C, 1441 EK Purmerend, KVK 37158921, BTW identificatienummer NL821660755B01.

En wordt bijgehouden door Creations Unlimited, Vlaggemanstraat 40-d,3038LG te Rotterdam, KVK 58468323, BTW identificatienummer NL216778967B02.

 

2. Toepasselijkheid en aanvaarding

2.1 Deze Gebruikersvoorwaarden van Creations Unlimited zijn toepasselijk op elk Aanbod dat Creations Unlimited doet via haar Webshop en elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Creations Unlimited en Gebruiker. Lees deze Gebruikersvoorwaarden zorgvuldig door alvorens gebruik te maken van onze Webshop en /of een Product te kopen op onze Webshop.

2.2 De tekst van deze Gebruikersvoorwaarden zal langs elektronische weg aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Gebruiker op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Gebruikersvoorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Gebruiker langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.3 Afwijkingen van deze Gebruikersvoorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk vooraf en schriftelijk zijn overeengekomen tussen Creations Unlimited en de Gebruiker en gelden alleen voor de gewijzigde bepalingen in de desbetreffende Overeenkomst.

2.4 Eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker zijn niet van toepassing, tenzij deze door Creations Unlimited schriftelijk zijn aanvaard.

2.5 Indien enige bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, blijven deze Gebruikersvoorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de nietige, nietig verklaarde dan wel vernietigde bepalingen, Creations Unlimited, in overleg met de Gebruiker, nieuwe bepalingen zal vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeenkomen.

2.6 Creations Unlimited heeft het recht deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. De voorwaarden zijn altijd in te zien op de Webshop van Creations Unlimited.

 

3. Het Aanbod

3.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, om een goede beoordeling mogelijk te maken.

3.2 De prijzen genoemd op de website zijn inclusief BTW.

3.3 Het is gebruikers verboden om de Webshop van Creations Unlimited of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder uitdrukkelijke toestemming van Creations Unlimited.

3.4 Creations Unlimited respecteert het intellectuele eigendom van anderen. Mocht je menen recht te bezitten op één van de getoonde producten of gebruikte content neem dan contact op met Creations Unlimited via het info@creationsunlimited.nl.

 

4. Algemeen

4.1 Creations Unlimited heeft het recht om gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de Webshop in het geval van misbruik en onrespectvol handelen, of als er in strijd wordt gehandeld met de wet, openbare orde en onderhavige algemene voorwaarden.Uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Creations Unlimited om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding op desbetreffende gebruiker te verhalen.

 

5. Account

5.1 Een eigen Mijn Account aanmaken op Webshop is gratis en zonder enige verplichtingen. Met een Mijn Account kan Gebruiker o.a. bestellingen nakijken en retouren aanvragen. Een eigen account is niet verplicht en Gebruiker kan ook kopen in de Webshop als een gast. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan een account op de Webshop van Creations Unlimited.

5.2 Gebruiker kan schriftelijk zijn/haar account opzeggen via info@creationsunlimited.nl. Creations Unlimited verwijdert daarna het account en bijbehorende gegevens uit het systeem.

5.3 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de (persoons)gegevens in zijn/haar account. Creations Unlimited is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie verstrekking door Gebruiker.

 

6. De Overeenkomst

6.1 De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Gebruiker van het Aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, waaronder betaling van de prijs van het aangeboden Product middels de op de Webshop opgenomen betaalfaciliteit.

6.2 Indien de Gebruiker het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Creations Unlimited langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod.

6.3 Creations Unlimited kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Gebruiker aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Creations Unlimited op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

7. Betaling en verzending

7.1 Betaling van een product kan uitsluitend plaatsvinden aan Creations Unlimited middels de op de Webshop opgenomen betaalfaciliteit.

7.2 De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Creations Unlimited te melden.

7.3 In geval van wanbetaling van de Koper heeft Creations Unlimited behoudens wettelijke beperkingen, het recht om kosten voor incasso van de openstaande vordering in rekening te brengen.

7.4 Als een Product langer dan de afgesproken termijn op zich laat wachten, kan Koper contact opnemen met de Creations Unlimited.

7.5 Als plaats van levering geldt het adres dat de Gebruiker aan Creations Unlimited kenbaar heeft gemaakt.

7.6 Annuleren van een bestelling door Koper is mogelijk totdat  Creations Unlimited het product heeft verzonden. Wil Koper een bestelling annuleren, dan kan Koper een mail sturen naar info@creationsunlimited.nl. Is annuleren nog mogelijk dan betaalt Creations Unlimited het totale bedrag van de bestelling (prijs van het product inclusief de verzendkosten) minus € 1,(administratiekosten) terug aan Koper.

7.7 De verzendkosten staan vermeld bij in de winkelwagen op de Webshop. Volgende opties behoren tot de mogelijkheden:

  • PostNL brievenbuspakje €3,90.
  • PostNL pakket met Track&Trace €6,00.
  • PostNL pakket aangetekend €8,60.
  • PostNL Europa I* met Track&Trace €13,00.
  • GEEN verzendkosten boven €35,00 (binnen Nederland)
  • GEEN verzendkosten boven €50,00 (binnen Europa I)

*onder Europa I verstaan we volgende landen: België, Denemarken (excl. Faeröer Eilanden en Groenland), Duitsland, Engeland, Frankrijk (incl. Corsica en Monaco), Italië (excl. San Marino en Vaticaanstad), Luxemburg, Oostenrijk, Spanje (incl. Balearen, excl. Canarische eilanden), Verenigd Koninkrijk (excl. Gibraltar en Kanaaleilanden) en Zweden.

7.8 Gratis verzending voor bestellingen binnen Nederland met een bedrag van €35 of hoger. Bedraagt uw bestelling €35,00 of meer, dient u de gepaste verzendmethode te selecteren. Mocht u deze verzendmethode kiezen voor een bestelling lager dan €35,00, wordt uw bestelling pas verzonden nadat het volledige bedrag incl. de verzendkosten voldaan is.

7.9 Voor de overige landen aangeduid met Europa I, geldt de gratis verzending bij een minimale besteding van €50,00. Tevens gelden hier dezelfde voorwaarden als genoemd in artikel 7 lid 8.

 

8. Herroepingsrecht

8.1 Bij de Aankoop van Producten heeft de Koper de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door de Koper of een vooraf door de Koper aangewezen en aan Creations Unlimited  bekend gemaakte vertegenwoordiger.

8.2 Tijdens de bedenktijd zal de Koper of zijn/haar vertegenwoordiger zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product niet uitpakken of gebruiken en zal het Product en in de originele verpakkingsfolie laten. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Creations Unlimited retourneren, conform de door Creations Unlimited verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.3 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Koper zich richten naar de door Creations Unlimited bij het Aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.4 Retourzendingen zijn voor risico van de Koper. Dit houdt in dat Creations Unlimited niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen. In geval van beschadigingen of zoekraken van geretourneerde producten, zal het aankoopbedrag niet worden teruggestort. Creations Unlimited adviseert daarom altijd te verzenden met aangetekende post of met pakketpost met een 3S code waardoor het poststuk traceerbaar is.

8.6 De kosten voor het retour zenden komen voor rekening van de Koper. Binnen 30 dagen nadat het Product door Creations Unlimited retour is ontvangen, wordt het aankoopbedrag (minus de verzendkosten) door Creations Unlimited weer op de rekening van Koper gestort.

 

9. Informatie en gebruik gegevens

9.1 De NAWgegevens van de Koper verstrekt aan Creations Unlimited worden in geen geval aan derden verstrekt. Zijn de door Koper of Gebruiker ingevoerde gegevens onjuist, dan dient dit zo snel mogelijk aan te worden gepast in het betreffende Mijn Account of door een mail te sturen naar info@creationsunlimited.nl. Creations Unlimited is niet aansprakelijk voor het leveren van producten op een verkeerd adres door onjuist ingevoerde gegevens door Koper.

9.2 Gebruiker kan zich inschrijven voor de nieuwsbrief van Creations Unlimited. Deze ontvangt Gebruiker op het door hem opgegeven emailadres. Indien Gebruiker hier geen prijs meer op stelt, kan Gebruiker zich gemakkelijk afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief. De gegevens worden dan direct uit het nieuwsbriefbestand van Creations Unlimited verwijderd.

 

10. Vragen of klachten

10.1 Bij een vraag of klacht over een al ontvangen Product of over de afhandeling van de bestelling, dan dient Koper eerst contact op te nemen met Creations Unlimited  via info@creationsunlimited.nl.

10.2 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Creations Unlimited, nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd.

10.3 Bij Creations Unlimited ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Creations Unlimited binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Gebruiker of Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Creations Unlimited is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de Webshop van Creations Unlimited.

11.2 Creations Unlimited besteedt de grootst mogelijke zorg aan de selectie van Producten. Creations Unlimited kan echter niet garanderen dat de Producten voldoen aan de verwachtingen van Gebruiker en Koper. Creations Unlimited kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor schadelijke gebeurtenissen die voortvloeien uit gebruik van de Producten. Voor dergelijke aanspraken dient contact opgenomen te worden met de fabrikant van de desbetreffende Producten.

11.3 De aansprakelijkheid van Creations Unlimited voor haar verplichtingen op grond van de gesloten Overeenkomst met Koper is voorts beperkt tot het bedrag dat de Koper heeft betaald voor het Product waaruit het schadebrengende feit is voortgevloeid.

 

12. Overige voorwaarden en bepalingen

12.1 Creations Unlimited biedt geen garanties met betrekking tot het functioneren van de site van Webshop. Voorts is Creations Unlimited te allen tijde gerechtigd de website te veranderen. Bovendien geeft Creations Unlimited nimmer garantie op een Product dat op de site van Creations Unlimited wordt aangeboden. Indien op een Product garantie gegeven wordt, wordt dit gedaan door de fabrikant van het desbetreffend Product.

12.2 Indien Creations Unlimited een bepaling uit deze voorwaarden niet toepast, impliceert dit niet dat Creations Unlimited afstand doet van het recht dat op een later moment alsnog te doen. Indien een onderdeel van deze Creations Unlimited gebruiksvoorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit het overige gedeelte van de gebruiksvoorwaarden onverlet.

12.3 Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.

12.4 Deze Gebruikersvoorwaarden van Creations Unlimited zijn enkel toepasselijk op het Aanbod dat Creations Unlimited doet via haar Webshop, evenals vermeld in het artikel2 lid 1. Voor de Gebruikersvoorwaarden toepasselijk op de Stempels besteld via www.creationsunlimited.nl wordt u verwezen naar de website van Creations Unlimited, http://creationsunlimited.nl/voorwaarden.html.